Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

goraca-czekolada
2051 e8f0 400
Reposted fromdudku dudku viaboli boli
goraca-czekolada
2121 bd38 400
Reposted fromczajnikq czajnikq viaaura-lunaris aura-lunaris
goraca-czekolada
2118 bacd 400
Reposted fromczajnikq czajnikq viaaura-lunaris aura-lunaris
goraca-czekolada
7142 8373 400
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa
goraca-czekolada
1225 e076 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
goraca-czekolada
5966 ae80 400
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
goraca-czekolada
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viaVictorialies Victorialies
goraca-czekolada
goraca-czekolada

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

March 24 2018

goraca-czekolada
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadblood badblood
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viabadblood badblood
goraca-czekolada
8625 3914 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
goraca-czekolada
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaawaken awaken
goraca-czekolada
9412 a13a 400
goraca-czekolada
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
goraca-czekolada
7175 42b2 400

February 04 2018

goraca-czekolada
1394 5c21 400
Reposted fromdusielecc dusielecc viawszystkodupa wszystkodupa
goraca-czekolada
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly viawszystkodupa wszystkodupa
goraca-czekolada
1836 f12f 400
Reposted fromlostinspace lostinspace viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl